Case study
O nas
Kariera
Blog
Kontakt
Case study
O nas
Kariera
Blog
Kontakt

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Spis treści:

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Zamówienia
§4 Odstąpienie od umowy
§5 Reklamacje
§6 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§7 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Strona internetowa– strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://uxtivity.com/ux-review-for-ecommerce/;
 • Usługodawca – UXTIVITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. os. Jana III Sobieskiego 22/92, 60-688 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowie Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000971592, NIP: 9721327204, REGON: 522045406, adres e-mail: hello@uxtivity.com, numer telefonu: +48 609 796 789;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Audyt za pośrednictwem Strony internetowej;
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Strony internetowej i nabywająca Audyt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony internetowej i nabywająca Audyt w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz warunki składanie Zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem Strony internetowej;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy złożone Usługodawcy, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Strony internetowej, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;
 • Audyt – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy;
 • Umowa umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta, dotycząca Audytu objętego Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 • RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi na rzecz Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Stripe - Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Strony internetowej.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie internetowej, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 5. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§3 Zamówienia

 1. Zakup Audytu następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych na Stronie internetowej w momencie składania Zamówienia.
 2. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wszelkich czynności w ramach Zamówień może dokonywać w ich imieniu wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania tych podmiotów. Osoba dokonująca czynności na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest umocowana do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuje.
 3. Cena Audytu podana na Stronie internetowej jest ceną netto plus obowiązujący VAT i wyrażona jest w dolarach.
 4. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Audyt za pośrednictwem płatności elektronicznych. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu. Usługodawca nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma wpływu na jego treść i realizację.
 5. W celu dokonania zakupu Audytu Klient powinien wybrać przycisk „Buy UX Review for $97”.
 6. Po wybraniu przycisku „Buy UX Review for $97” Kupujący zostaje przekierowany do strony płatności Operatora płatności, celem podania danych płatności i płatnika. Zamówienie zostaje złożone poprzez naciśniecie przycisku „Zapłać”. Naciśnięcie na przycisk „Zapłać” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. W momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności następuje zawarcie Umowy.
 7. Świadczenie usług dokumentowane jest przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli Klient w momencie dokonywania płatności zaznaczy checkbox „Kupuję jako firma”, Usługodawca wystawi takiemu Klientowi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została dostarczona mu w wersji elektronicznej w formacie PDF.
 8. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient przekierowany zostanie do formularza z pytaniami audytowymi. Audyt zrealizowany zostanie w terminie 3 Dni roboczych od dnia wypełnienia i przesłania przez Klienta kompletnego formularza z pytaniami audytowymi.
 9. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Klientem na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail jest niemożliwy, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy poprzez zwrot pieniędzy Klientowi.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Strony internetowej zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W przypadku usługi Audytu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Audyt za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również w pozostałych przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 6. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Reklamacje

 1. Klient, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą Audytu lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klienta niezwłocznie o jej wynikach.

§6 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej następujące usługi elektroniczne:
  • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
  • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się na Stronie internetowej, w tym przede wszystkim informacji o Audytach;
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Strony internetowej;
  • dostęp do sieci Internet;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Strony internetowej umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu z następujących przyczyn:
 2. konieczność dostosowania treści Regulaminu do nowych lub znowelizowanych przepisów prawnych, mających wpływ na treść Regulaminu,
 3. konieczność usprawnienia działania Strony internetowej, przy czym zmiany te nie będą naruszać lub ograniczać uprawnień dotychczas nabytych przez Klientów,
 4. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana warunków świadczenia poszczególnych usług w ramach Strony internetowej, przy czym zmiany te nie będą naruszać lub ograniczać uprawnień dotychczas nabytych przez Klientów.
 5. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje uprzednio Klientów poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu w Strony internetowej.
 6. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Usługodawcę.
 8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 9. Wszelkie elementy graficzne Strony internetowej, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Strony internetowej stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Strony internetowej, Licencji na korzystanie ze Strony internetowej. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Strony internetowej poprzez jej wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 11. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 12. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

UXTIVITY Sp. z o.o.
os. Jana III Sobieskiego 22/92
60-688 Poznań

Ja/My() ………………………………… niniejszym informuję/informujemy () o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów() umowy dostawy następujących towarów() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów()/o świadczenie następującej usługi():

…………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy()/odbioru(): …………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………….

Data: ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Where Digital Products Lead to Business Results.

Jesteśmy agencją digitalową, tworzymy klientocentryczne produkty cyfrowe, które zapewniają wyniki i pomagają firmom zorientowanym na cel lepiej komunikować się z klientami.
Copyright © 2023